ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: thaiphnurse@gmail.com
Mobile: 096-860-1183

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สมาธิบำบัด SKTครั้งที่ 4
ณ อาคารเทพพนม เมืองเมน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยจะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวา 9.00-12.00 น.
ท่านที่สนใจสามารถติดต่อจองที่นั่งได้ที่
คุณรพีพรรณ ประกอบแก้ว 086-3341656

ค่าสมัคร ท่านละ 600 บาท มีหนังสือสมาธิบำบัดจำหน่าย
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 254-2-04516-0
ชื่อบัญชี "สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย"
และให้ส่งสำเนาโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-354-8542

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

เเผนที่ การเข้าร่วมอรมสมาธิบำบัด SKTครั้งที่ 4
ณ อาคารเทพพนม เมืองเมน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม สมาธิบำบัดSKTครั้งที่ 3
ในวันที่ 27 มกราคม 2561ที่ผ่านมา

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

นางสาวอุสาสันต์ กอธวัช นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการรับรู้ความปลอดภัย

สะดวกสบายในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชุมชน

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ขอเเสดงความยินดี กับ
ผศ.ดร.ชนิตา ประดิษฐ์สถาพร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง ผลของโปรแกรมทักษะทางสุขภาพ ต่อพฤติกรรม
การดูเเลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/
ข่าวดี ขอเชิญ ร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ในฐาน TCI Q1 แบบออนไลน์
ติดต่อสอถาม
คุณรพีพรรณ ประกอบแก้ว 086-3341656 E-mail:mam0919@hotmail.com

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

มหาวิทยาลัยมหิดลทำสมาธิบำบัด เพื่อช่วยขยายหลอดเลือดสมองหัวใจช่วยให้
พ้นวิกฤติ ทำเพียงวันละครั้งๆ ละ 10 นาที ช่วยผ่อนคลายได้ด้วย
จาก รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี
โดยสามารถเข้าชมได้ที่ https://youtu.be/9EZu8mqcWno

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

คณะกรรมการสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
เดินทางไปทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดเเละคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี
พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน
เงินผ้าป่าของสมาคมฯ ไปสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 61,769 บาท
กองผ้าป่าจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร) วัดศรีรัตนธรรมาราม และ สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
สนับสนุการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลของโรงเรียน จำนวน 12,000 บาท
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน อีก 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็น75,769 บาท

วารสารใหม่...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

วารสารฉบับที่ 2
ขอเชิญเข้าชมวารสาร "พยาบาลสาธารณสุข"
ฉบับ 2 ปี่ที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

DOWNLOAD FREE ได้ที่ http://www.thaiphn.org/journal/thai/2560/31_2.html

ติดต่อสอบถาม 096-860-1183
หรือ E-mail: Tanaporn18108@gmail.com


http://www.thaiphn.org/
หาก มีปัญหาข้อข้องใจ สอบถาม ปรึกษา หรือมีข้อเสนอแนะต่างๆ
สามารถร่วมทำบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 254-2-04516-0 ชื่อบัญชี "สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย" และให้ส่งสำเนาโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-354-8542 E-mail:Tanaporn18108@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาพร เคียงวันดี 096-8601183
ขอเรียญเชิญ

คณาจารย์และท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่สนใจ ให้เกียรติเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบวิจารณ์บทความวิจัย/วิชาการ ของวารสารพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ

ติดต่อสอบถาม 096-860-1183
หรือ E-mail: Tanaporn18108@gmail.com
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข

กำหนดการออกวารสาร
ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม

รายละเอียดค่าพิมพ์เผยแพร่บทความ
การยื่นขอพิมพ์เผยแพร่บทความกรณีปกติ
สำหรับ สมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย 2,600  บาท 
บุคคลทั่วไป 3,000  บาท
การยื่นขอพิมพ์เผยแพร่บทความกรณีเร่งด่วน
สำหรับ สมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย 7,500  บาท 
บุคคลทั่วไป 8,500  บาท

สอบถามข้อมูลได้ที่  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร 02 354 8542