ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: thaiphnurse@gmail.com
Mobile: 086-334-1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ดาวน์โหลดใบสมัคร ดูรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขแห่งประเทศไทยในพระราชนูปถัมภ์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

ขอเชิญร่วมทอน่องล่องเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา (สายเดิม) : วิถีสังคมพหุลักษณ์
ตอน : กราบสมเด็จย่า เยือนบางหลวง : ถิ่นฐานย่านผู้ดีแปดสาแหรก
๐๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ร่วมเดินทางเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นเมืองน้ำของชาวฝั่งธนฯ กับผู้คนแบบ "ผู้ดีแปดสาแหรก"
ก่อนเปลี่ยนจากสังคมน้ำสู่เมืองบกของกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมค้นหาสาระ
ความหมายบนเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยา (สายเดิม) มองผ่านความเป็นวัฒนธรรม
ผสมผสานด้วยกลุ่มชนที่แตกต่างและหลากหลาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รพีพรรณ ประกอบแก้ว 086-334-1656

ธนาพร เคียงวันดี 096 - 8601183

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขแห่งประเทศไทยในพระราชนูปถัมภ์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นกรรมการทอดผ้าป่าการกุศล ประจำปี 2560
เพื่อนำรายได้ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมมงคลญาณ ( หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร )
เพื่อเป็นสังฆบูชา โดยโอนเข้าบัญชี วัดศรีรัตนธรรมาราม ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท 64
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 017–021596–2 และกรุณาส่งสำเนาใบโอนไปที่โทรสาร 02–354–8542
โดยโปรดแสดงความจำนง ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ธนาพร เคียงวันดี 096 - 8601183

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขแห่งประเทศไทยในพระราชนูปถัมภ์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

การประชุมวิชาการนานาชาติการประชุม APACPH กรุงเทพ ครั้งที่ 1 และการจัดการประชุมสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 8
"มุ่งความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030"
(Towards Achieving Sustainable Development Goals, 2030)
วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รพีพรรณ ประกอบแก้ว 086-334-1656

ประกาศทุนสมาคมพยาบาลสาธารณสุขแห่งประเทศไทยในพระราชนูปถัมภ์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประเภทและจำนวนเงินทุน
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน
ทุนอุดหนุนการทำวิจัย
ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข

กำหนดการออกวารสาร
ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม

รายละเอียดค่าพิมพ์เผยแพร่บทความ
การยื่นขอพิมพ์เผยแพร่บทความกรณีปกติ
สำหรับ สมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย  1,000.00  บาท 
บุคคลทั่วไป 1,500.00  บาท
การยื่นขอพิมพ์เผยแพร่บทความกรณีเร่งด่วน
สำหรับ สมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย  5,000.00  บาท 
บุคคลทั่วไป 6,000.00  บาท

สอบถามข้อมูลได้ที่  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร 02 354 8542