ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: thaiphnurse@gmail.com
Mobile: 096-860-1183

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
รายละเอียดตีพิมพ์วารสาร

ชี้แจงข้อกำหนดก่อนส่งพิมพ์เผยแพร่

1.ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารฉบับใดมาก่อน
2.การเผยแพร่ในวารสารพยาบาลสาธารณสุขไทย ข้าพเจ้าได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมเขียน/ร่วมวิจัยทุกท่านแล้ว (หากมี)
3.โครงการวิจัยของข้าพเจ้าได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว
(โปรดแนบสำเนา 1 ชุด)
4.ข้าพเจ้าและผู้ร่วมวิจัยได้ดำเนินการวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยที่สอดคล้องกันกับหลักจริยธรรมสากล
5.ข้าพเจ้าจะแก้ไขบทความจนมีความพร้อมที่จะพิมพ์เผยแพร่ ตามคำแนะนำจากกองบรรณาธิการ
6.หากข้าพเจ้าต้องการถอนบทความคืนจากการเสนอพิมพ์เผยแพร่ ข้าพเจ้าจะแจ้งบรรณาธิการทราบภายใน 2 สัปดาห์หลังการส่งบทความ และไม่สามารถถอนคืนหากบทความได้รับการ review จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
7. ข้าพเจ้าได้สมัครเป็นสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุขไทยอย่างน้อย 1 เดือน
8. ข้าพเจ้าทราบว่าบทความที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่แล้ว จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ

รายละเอียดค่าพิมพ์เผยแพร่บทความ

การยื่นขอพิมพ์เผยแพร่บทความกรณีปกติ
สำหรับ สมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย  2,600  บาท 
บุคคลทั่วไป 3,000  บาท
การยื่นขอพิมพ์เผยแพร่บทความกรณีเร่งด่วน
สำหรับ สมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย  7,500  บาท 
บุคคลทั่วไป 8,500  บาท

เริ่มใช้ ปีที่31 ฉบับที่3 พ.ศ.2560

แบบชี้แจงข้อกำหนดก่อนส่งพิมพ์เผยแพร่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่

แบบแจ้งความจำนงขอเผยแพร่บทความในวารสารพยาบาลสาธารณสุขไทย คลิกดาวน์โหลดที่นี่