ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter

วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มค. – เมย. 2561
Journal of Public Health Nursing Vol.32, No.1 January - April 2018

บทบรรณาธิการ

บทความวิชาการพิเศษ   หน้า

การย้ายถิ่นของแพทย์: ประสบการณ์วิสัญญีแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา

สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ

   

A Migration of Physician: The Experienced of Thai’s Anesthesiologist Physician in the United States

           
Suwat Silpasuwan

 

บทความวิจัย

 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่มีผลต่ออัตราภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร

สายสุนีย์ อ้ายโน
สมสมัย รัตนกรีฑากุล
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ

   

School Environmental Factors Affecting Overweight Kindergarteners in Bangkok

Saisunee Aino
Somsamai Rattanagreethakul
Suwanna Junprasert

11

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา

เสาวลักษณ์ มะเหศวร
พรนภา หอมสินธุ์
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

   

Factors Related to Smoking Initiation among Female Vocational Students in Chachoengsao Province

Saowaluk Mahasuan
Pornnapa Homsin
Rungrat Srisuriyawet

29

สมรรถภาพปอดและปัญหาระบบทางเดินหายใจของพนักงานดับเพลิงกรุงเทพมหานคร

สกุลพร สงทะเล
แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
สุคนธา ศิริ
สุรินธร กลัมพากร

   

Lung Function and Respiratory Symptoms of Bangkok Firefighters

Sakunporn Songtalae
Ann Jirapongsuwan
Sukhontha Siri
Surintorn Kalampakorn

45

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในข้าราชการตำรวจจราจรเขตนครบาล

ปราลีณา ทองศรี
อารยา เชียงของ
ธนยศ สุมาลย์โรจน์

   

A Causal Model of Factors Affecting Depression in Traffic Police of the Metropolitan Police Bureau

Praleena Thongsri
Araya Chiangkhong

Thanayot Sumalrot

59

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความปลอดภัยและสะดวกสบายในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน

อุสาสันต์ กอธวัช
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
ดุสิต สุจิรารัตน์
นพนันท์ นานคงแนบ

   

Perception of Older Adults about the Safety and Convenience of Living at Home

Usasun Kortawat
Pimpan Silapasuwan
Dusit Sujirarut
Noppanun Nankongnab

77

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยของพยาบาลในสถานประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

กรกนก นาเครือ
วันเพ็ญ แก้วปาน
สุรินธร กลัมพากร
จุฑาธิป ศีลบุตร

   

Role Performance Factors of Occupational Health Nurses in Industrial Estates of Thailand

Kornkanok Nakhruea
Wonpen Kaewpan
Surintorn Kalampakorn
Jutatip Sillabutra

97

ประสิทธิผลของโปรแกรมการกำกับตนเองในการลดน้ำหนักของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะอ้วนของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจังหวัดระนอง

กัญชรีย์ พัฒนา
แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
อาภาพร เผ่าวัฒนา
มธุรส ทิพยมงคลกุล
เรวดี จงสุวัฒน์

   

The Effects of a Self-regulation Program for Weight Reduction of Obese Hypertensive Outpatients in Ranong Province

Kancharee Pattana
Ann Jirapongsuwan
Arpaporn Powwattana
Mathuros Tipayamongkholgul
Rewadee Chongsuwat

117

การเสริมพลังอำนาจแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตัวและลดระดับน้ำตาลในเลือดผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้

โชติกา พลายหนู
วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
สุธีร์ รัตนะมงคลกุล

   

Participatory Empowerment to Promote Adaptive Behavior to Control Blood Sugar Levels of Diabetic Clients

Chotikha Plainu
Vanida Durongrittichai
Kamontip KhungtumneumSuthee Rattanamongkolgul

137

ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดร่วมกับการใช้ยางยืดต่อการรับรู้สมรรถนะตนเองในการควบคุมอาการหายใจลำบาก และสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

บุณฑริกา ชาตรีวัฒนกุล
ธีรนุช ห้านิรัติศัย
วรรณี ศักดิ์สวัสดิ์

   

The Effect of Pulmonary Rehabilitation Using the Elastic Band Practice Program to Enhance Pulmonary Function among Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients

Buntarika Chatreewatanakul
Teeranut Harnirattisai
Wannee Saksawadee

157

ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในพนักงานกวาดถนน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

นิภาพร รังสูงเนิน
เพลินพิศ บุณยมาลิก
อรวรรณ แก้วบุญชู
อาภาพร เผ่าวัฒนา

   

Effects of Perceived Self-Efficacy Program on Personal Protective Equipment Use among Street Sweepers in Mueang Sisaket District

Nipaporn Rungsoongnoen
Plernpit Boonyamalik
Orawan Kaewboonchoo
Arpaporn Powwatana

173

บทความวิชาการ  

 

การจัดการกลุ่มอาการผิดปกติกล้ามเนื้อและโครงกระดูกในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

วรรณา สนองเดช

   

Management of Musculoskeletal Disorders (MSDs) In Thai Sub-district Health Promoting Hospitals
Wanna Sanongdej

           

189